niedziela, 15 lutego 2009

Doradztwo gospodarcze - Бизнес Консалтинг

Biuro Doradztwa Gospodarczego powstało w celu świadczenia usług konsultingowych i windykacyjnych dla podmiotów gospodarczych z Polski i Europy Zachodniej, zainteresowanych działalnością gospodarczą w Europie Wschodniej, jak i dla podmiotów gospodarczych z Europy Wschodniej (zwłaszcza Rosji, Ukrainy i Białorusi) zainteresowanych działalnością na terenie Polski i Europy Zachodniej.

Dla naszych inwestorów poszukujemy gotowych przedsiębiorstw – firm z różnych branż. Chodzi o firmy działające i mające potencjał gospodarczy. Oferty proszę kierować na nasz adres.

Firma nasza proponuje Państwu szereg usług doradczych w zakresie działalności gospodarczej na terenie Polski, Rosji, Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej. Służymy pomocą zwłaszcza przy zawieraniu kontraktów gospodarczych z partnerami z w/w krajów. Prawidłowe zawarcie kontraktu ma ogromne znaczenie przy ewentualnym dochodzeniu swych praw na drodze sądowej. Okazuje się wtedy, iż zawarty kontrakt zawiera istotne błędy, które utrudniają lub uniemożliwiają dochodzenie swych praw i należności wynikających z zawartego kontraktu. Strony bowiem często nie znają prawa kraju swojego partnera i posługują się wiedzą dotyczącego ich prawa krajowego, a tymczasem różnice miedzy prawem polskim, rosyjskim czy ukraińskim są bardzo znaczące.

Z uwagi na znaczny rozwój usług konsultingowych, otworzyliśmy również biuro w Moskwie.

Zajmujemy się również skuteczną windykacją należności. Ściągamy profesjonalnie, tanio i skutecznie długi na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Mołdawii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Macedonii, Italii, Franci, Holandii, Belgii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Finlandii, Turcji oraz w innych krajach.
Działamy w zakresie:
- postępowania przedsądowego - polubownego,
- postępowania sądowego,
- postępowania polubownego przedegzekucyjnego,
- postępowania egzekucyjnego.

W celu realizacji zlecenia wymagamy jedynie kserokopii dokumentów świadczących o zadłużeniu (kopie faktur, dokumentów w-z, wezwań do zapłaty itp.) oraz podpisanie umowy wraz z pełnomocnictwem do działania, które to dokumenty można dostarczyć pocztą. Cała dalsza procedura nie wymaga żadnego zaangażowania z Państwa strony - dalsze działania wykonujemy całkowicie sami. Pełna informacja na naszej stronie: www.windykacja24.com

Бюро Бизнес Консалтинга было создано с целью оказания консультационных услуг и услуг по взысканию долгов для субъектов хозяйствования в Польше и Западной Европе, работающих в Восточной Европе, так и для субъектов хозяйствования из Восточной Европы (прежде всего России, Украины и Беларуси), заинтересованных в деятельности на территории Польши и Западной Европы.

Наша компания предлагает широкий спектр консультационных услуг в хозяйственной деятельности в Польше, России, Украины и других стран Восточной Европы. Чтобы помочь особенно при заключении контрактов с деловыми партнерами, с теми же странами. Надлежащего заключения договора имеет важное значение для возможного расследования своих прав через суд. Похоже, то, что договор содержал большие ошибки, которые затрудняют или препятствуют расследованию о своих правах и обязанностях, вытекающих из договора. Рука, часто не знают, в стране вашего партнера и использовать свои знания своим национальным законодательством и законами, однако, разница между польским, русским и украинским весьма значительными.

Из-за существенного развития консалтинговых услуг, открыла офис в Москве.

Занимаемся успешно востребованием долгов. Взыскиваем
долги профессионально, недорого и успешно на территории Польши, Западной и Восточной Европы, а также других стран.
Сфера деятельности:
> досудебные разбирательства – мировые соглашения,
> участие в судебных процессах,
> мировые соглашения на этапе исполнения решений суда,
> участие в исполнении судебных решений.
Для реализации соглашения необходимы только копии документов, подтверждающих задолженность (копии фактур, платёжных требований и т. д.), а также договор с доверенностью на совершение действий. Документы можно выслать почтой. Далее мы всё берём на себя.

Мы тоже успешно занимаемся востребованием долгов. Взыскиваем
долги профессионально, недорого и успешно на территории Польши, Западной и Восточной Европы, а также других стран.
Сфера деятельности:
> досудебные разбирательства – мировые соглашения,
> участие в судебных процессах,
> мировые соглашения на этапе исполнения решений суда,
> участие в исполнении судебных решений.

Для реализации соглашения необходимы только копии документов, подтверждающих задолженность (копии фактур, платёжных требований и т. д.), а также договор с доверенностью на совершение действий. Документы можно выслать почтой. Далее мы всё берём на себя. Полная информация на нашим сайте: www.windykacja24.com

Business Consulting Bureau was founded to provide consulting and debt collection service to Polish and West European companies running business in Eastern Europe, and to East European companies (in particular Russian, Ukrainian and Byelorussian) developing business in the territory of Poland and Western Europe.

Our company offers a range of consultancy services in the economic activity in Poland, Russia, Ukraine and other Eastern European countries. We offer our assistance to conclude contracts with business partners. The proper conclusion of the contract is of great importance for the possible investigation of their rights through the courts. It appears then that the concluded contract contains errors that hinder or prevent the investigation of their rights and duties arising from the contract. The contracting party often does not know the law of the partner’s country and they use their knowledge of their own national law, when the differences between Polish, Russian and Ukrainian laws are very significant.

Due to the substantial development of consulting services, we have also opened an office in Moscow.
We also offer professional, effective debt collection at affordable prices in the territory of Poland, Western and Eastern Europe and elsewhere.

We deal with the following proceedings:
> arbitration and out-of-court,
> court,
> arbitration pre-execution,
> execution.
To place your order, you only need to mail us a copy of documents justifying the debt (copies of invoices, delivery notes, demands to pay) and signed agreement and the power of attorney to act on your behalf. Full information on our website: www.windykacja24.com
Wirtschaftsberatungsbüro entstand zum Zweck, um Consultingdienstleistungen und Vindikationsdienstleistungen für Wirtaschaftssubjekte aus Polen und Westeneuropa, die Interesse an einem Gewerbe in Osteneuropa haben, und für Wirtaschaftssubjekte aus Osteneuropa, Russland, Ukraine, Weißrussland, die Interesse an einem Gewerbe in Polen und Europäische Union haben, anzubieten.
Unsere Firma bietet eine breite Palette von Beratungsdienstleistungen in die wirtschaftliche Tätigkeit in Polen, Russland, der Ukraine und anderen osteuropäischen Ländern. Um vor allem beim Abschluss von Wirtschafverträgen mit Partnern aus den gleichen Ländern. Den ordnungsgemäßen Abschluss des Vertrages ist von großer Bedeutung für die mögliche Untersuchung ihrer Rechte durch die Gerichte. Es scheint also, dass der Vertrag einen großen Fehler, dass behindern oder verhindern die Untersuchung über ihre Rechte und Pflichten aus dem Vertrag. Der Partner oft nicht wissen das Recht Ihrer Partner und er nutzt ihrer Kenntnisse in ihrem nationalen Recht, aber die Unterschiede zwischen Polnisch, Russisch und Ukrainisch Rechten sind von großer Bedeutung.

Aufgrund der erheblichen Entwicklung von Beratungsleistungen, die auch ein Büro in Moskau.

Wir beschätigen uns mit effektivem Vindikation des fälligen Betrag. Wir ziehen professionell, billig und wirksam Schulden in Polen, in Westen-
und Osteneuropa, und auch in anderen Ländern ein.
Wir handeln im Bereich von:
> Vorgerichtshaltung-gütlichen ,
> Gerichtshaltung, gütlicher Haltung Vollzugsvor,
> gerichtliche Vollstreckung.

Um einen Aftrag auszuführen, brauchen wir nur Kopie eines Dokuments,
die von Verschuldung beweisen (Rechnungskopie, Urkundenkopie,
Aufforderungen zu Belohnung), und auch Vertragsunterschreibung zusammen mit der Vollmacht zur Handlung. Volle Information über unser Webseite: www.windykacja24.com